Samen puzzelen

Uitgelegd

Wat is speltherapie?

De naam speltherapie geeft al aan dat er binnen de speltherapie vooral wordt gespeeld. Spel helpt een kind om zich te uiten. Het is de taal van het kind en in het spel kan het kind zichzelf spelen. De basis van de speltherapie wordt gevormd door het contact tussen de speltherapeut en het kind. Door middel van (voornamelijk verbeeldend) spel kan een kind zijn ervaring en beleving van zijn wereld in speeltaal ‘vertellen’. De kracht van verbeelden en verhullen sluit aan bij alle leeftijdsgroepen. Wat in woorden moeilijk is om uit te spreken kan door middel van een spelbeeld of tekening onbewust neergezet worden.

Voor wie?

Speltherapie is speciaal ontwikkeld voor kinderen van ongeveer 3-14 jaar of voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling op emotioneel, sociaal en/of cognitief gebied.
Speltherapie kan effectief zijn bij problemen die grofweg ingedeeld kunnen worden in drie groepen:

 • Problemen op emotioneel gebied: moeite met ervaren of uiten van gevoelens zoals boosheid, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen.
 • Traumatische ervaringen: verlies van belangrijke personen door overlijden, verhuizing, misbruik, ziekte, een beperking, nare gebeurtenissen zoals oorlog of pesten.
 • Problemen op sociaal gebied: moeilijk om kunnen gaan met volwassenen (gedragsproblematiek) of met leeftijdsgenoten (niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden of teruggetrokken gedrag).

Zowel spel als de (therapeutische) relatie worden ingezet voor ontwikkeling en verandering van de ander.

Het kind centraal

Cliënt-centered benadering

Binnen de cliënt-centered benadering staat het kind centraal en niet het probleem. Het doel is niet alleen het probleem op te lossen, maar vooral het kind te helpen groeien. Hierbij wordt gekeken naar het persoonlijke verhaal van het kind. De vertrouwensrelatie tussen kind en therapeut is de basis van cliënt-centered speltherapie. Echtheid en empathie zijn sleutelwoorden.

De speltherapeut mag getuige zijn van datgene wat het kind laat zien. Daarom is het van belang dat de therapeut een veilige omgeving weet te scheppen waarin het kind kan spelen, zijn ervaringen durft toe te laten en daarbij durft stil te staan.

De basishouding van de therapeut is die van onvoorwaardelijke acceptatie van het kind. Daardoor kan het kind zichzelf ook beter gaan accepteren.

Voor het kind betekent dit dat hij zichzelf kan zijn en dat al zijn gevoelens, gedachten en ervaringen er mogen zijn zoals ze zijn.
Door het kind te laten spelen, door mee te spelen en te observeren, leert de therapeut de “speeltaal” van het kind te begrijpen. Gesteund door de therapeut krijgt het kind de gelegenheid om de conflicten waar hij mee worstelt te uiten, nieuwe ervaringen op te doen en zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken. Zo kan het kind zich verder ontplooien.

Werkwijze

Speltherapie traject

De werkwijze voor het speltherapie traject bestaat uit de volgende onderdelen:

Kennismakingsgesprek
Wanneer u zich heeft aangemeld kunnen we een kosteloos kennismakingsgesprek (gemiddeld 30 min.) plannen, al dan niet gevolgd door een intakegesprek.

Intake
Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en ziet u de spelkamer. Tevens wordt de hulpvraag en ontwikkelingsgeschiedenis besproken. Dit naar aanleiding van de door u ingevulde intakevragenlijst. Het intakegesprek vindt plaats met alleen de ouders. Wanneer het een jongere betreft bespreken we wat hij/zij fijn vindt om al dan niet bij dit gesprek aanwezig te zijn.
Met behulp van een behandelingsovereenkomst maken we afspraken over de privacy, betaling en de werkwijze (aantal afspraken, frequentie, werkwijze e.d.)

Spelobservaties
Als uit de aangeleverde informatie blijkt dat speltherapie het beste aansluit bij de hulpvraag, vinden er drie spelobservaties plaats. Het kind en de therapeut maken kennis met elkaar en er wordt bekeken of de manier van werken aansluit bij het kind.

Gesprek
Na uitvoering van de spelobservaties volgt een bespreking met de ouders om de gegevens uit de observaties te evalueren. De speltherapeut benoemt eventuele speltherapiedoelen waaraan gewerkt kan worden. Indien we samen overeenkomen dat speltherapie het beste antwoord is op de hulpvraag van het kind of de jongere, kan het speltherapeutisch proces starten.

Speltherapiesessies
Voor het speltherapeutisch proces is het van belang dat er sprake is van continuïteit en voorspelbaarheid. Daarom zullen de spelsessies van drie kwartier, in principe iedere week op een vast tijdstip gepland worden. In overleg plannen we de sessies. Omdat het een therapeutisch proces betreft is het lastig aan te geven hoe lang het behandeltraject zal duren. De problematiek en het tempo van het kind bepalen de lengte van de behandeling.

Evaluaties
Wanneer we voldoende vooruitgang zien, beëindigen we het speltherapietraject met een eindevaluatie. Er volgt dan een eindverslag en eindevaluatie met de ouders. Wanneer het een jongere betreft bespreken we of hij/zij het fijn vindt om bij dat gesprek te zijn. Met het kind bespreken we hoe het afscheid vormgegeven wordt.

Ouderbegeleiding
Naast het speltherapie traject wordt er ouderbegeleiding geboden. Enerzijds om te onderzoeken welke vragen er leven bij de ouders rondom de opvoeding en het ouderschap, zodat de ouder zekerder wordt in zijn/haar handelen en vaardigheden worden vergroot. Dit versterkt de kwaliteiten van de opvoeder(s) en draagt bij aan een verbetering van de ouder-kind relatie.

Daarnaast zijn oudergesprekken essentieel als het kind of de jongere speltherapie krijgt. Dit om het proces van de speltherapie te kunnen optimaliseren en verduidelijken, waarbij de privacy van het kind of jongere gerespecteerd zal worden.

Praktische informatie

Tarieven en vergoedingen

Tarieven
Per 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:

 • Kennismakingsgesprek: kosteloos en vrijblijvend
 • Intakegesprek: €75,00
 • Observatiesessie: €75,00 (45 minuten)
 • Speltherapiesessie: €75,00 (45 minuten met het kind en 15 minuten voorbereiding en verwerking)
 • Oudergesprek: €75,00 (60 minuten)
 • Schoolbezoek: €85,00 (exclusief reiskosten)
 • Verslaglegging*: €75,00
 • Telefonisch oudergesprek**: €45,00

 

Voor speltherapie is btw-vrijstelling van toepassing.

*Verslaglegging ter voorbereiding op advies- of evaluatiegesprek en voor andere betrokkenen.

**Telefonisch contact: (langer dan 15 minuten) wordt gefactureerd als telefonisch overleg en wordt vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Reiskosten
Indien er reiskosten gemaakt worden door Samen puzzelen worden deze in rekening gebracht (€0,25 per km). Binnen een straal van 5 km rond de praktijk worden er geen reiskosten in rekening gebracht. Kosten voor de reistijd worden besproken wanneer dit meer dan een kwartier per enkele reis is.

Afspraak afzeggen
Kan de afspraak niet doorgaan? Laat dit dan minimaal 24 uur van tevoren weten, dan wordt de afspraak niet in rekening gebracht.
Bij ziekte van de speltherapeute wordt de behandeling verplaatst.

Samenwerking
Samen puzzelen werkt samen met kinderpraktijk Papillon.

Vergoedingen
Bovenstaande tarieven zijn geldig voor particulieren die buiten de Jeugdwet vallen. Een aantal verzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor speltherapie. U kunt zelf in uw verzekeringspolis nagaan in hoeverre speltherapie vergoed wordt. Speltherapie maakt deel uit van het aanvullend pakket. Voor de contactmomenten met de ouder(s) maken we een aparte factuur, op naam van de ouders. Facturen van uw kind en die van de ouder kunt u beide indienen. De vergoedingen blijven gescheiden, zodat uw kind de volledige vergoeding voor de speltherapie kan ontvangen.

Samen puzzelen mag voor de gemeente Krimpenerwaard speltherapie bieden dat door de gemeente vanuit de Jeugdwet vergoed wordt. Hiervoor heeft u een indicatie van Sociaal Team nodig. Via het loket Samenleving en Zorg Krimpenerwaard kunt u de aanvraag indienen.