Praktische informatie speltherapie

De werkwijze voor het speltherapie traject bestaat uit de volgende onderdelen:

Kennismakingsgesprek
Wanneer je je hebt aangemeld kunnen we een kosteloos kennismakingsgesprek (gemiddeld 30 min.) plannen, al dan niet gevolgd door een intakegesprek.

Intake
Allereerst vindt er een intakegesprek plaats en wordt de hulpvraag en ontwikkelingsgeschiedenis besproken. Het intakegesprek vindt plaats met alleen de ouders. Wanneer het een jongere betreft bespreken we wat hij/zij fijn vindt.
Als blijkt dat speltherapie het beste aansluit bij de hulpvraag vinden er een aantal spelobservaties plaats. Het kind en de therapeut maken kennis met elkaar en er wordt bekeken of de manier van werken aansluit bij het kind.
Met behulp van een behandelingsovereenkomst maken we afspraken over de speltherapiedoelen en de werkwijze (aantal afspraken, frequentie, werkwijze e.d.)

Gesprek
Na uitvoering van de spelobservaties volgt een bespreking met de ouders om de gegevens uit de observatie te evalueren. Indien we samen overeenkomen dat speltherapie het beste antwoord is op de hulpvraag van het kind of de jongere, kan het speltherapeutisch proces starten.

Speltherapiesessies
Voor het speltherapeutisch proces is het van belang dat er sprake is van continuïteit en voorspelbaarheid. Daarom zullen de spelsessies van drie kwartier, in principe iedere week op een vast tijdstip gepland worden. In overleg plannen we sessies.

Evaluaties
Wanneer we voldoende vooruitgang zien beëindigen we het speltherapietraject met een eindevaluatie. Er volgt dan een eindverslag en eindevaluatie met de ouders. En we nemen afscheid van het kind.

Ouderbegeleiding
Naast het speltherapie traject wordt er ouderbegeleiding geboden. Enerzijds om te onderzoeken welke vragen er leven bij de ouders rondom de opvoeding en het ouderschap, zodat de ouder zekerder wordt in zijn/haar handelen en vaardigheden worden vergroot. Dit versterkt de kwaliteiten van de opvoeder(s) en draagt bij aan een verbetering van de ouder-kind relatie.
Daarnaast zijn oudergesprekken essentieel als het kind of de jongere speltherapie krijgt. Dit om het proces van de speltherapie te kunnen optimaliseren en verduidelijken, waarbij de privacy van het kind of jongere gerespecteerd zal worden.

Tarieven
Per 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:

 • Kennismakingsgesprek: kosteloos en vrijblijvend
 • Intakegesprek: €75,00
 • Observatiesessie: €75,00 (45 minuten)
 • Speltherapiesessie: €75,00 (45 minuten met het kind en 15 minuten voorbereiding en verwerking)
 • Oudergesprek: €75,00 (60 minuten)
 • Schoolbezoek: €85,00 (exclusief reiskosten)
 • Verslaglegging*: €75,00
 • Telefonisch oudergesprek**: €45,00

Deze tarieven zijn geldig voor particulieren die buiten de Jeugdwet vallen. Voor cliënten die binnen de Jeugdwet vallen, geldt een tarief dat geldend is voor basis-GGZ (vergoedingen op basis van PGB/gemeente: €89,00 per uur).

*Verslaglegging ter voorbereiding op advies- of evaluatiegesprek en voor andere betrokkenen.
Voor individuele speltherapie is btw-vrijstelling van toepassing.

**Telefonisch contact: (langer dan 15 minuten) wordt gefactureerd als telefonisch overleg en wordt vaak niet vergoed door zorgverzekeraar.

Reiskosten
Indien er reiskosten gemaakt worden door Samen puzzelen worden deze in rekening gebracht (€0,25 per km). Binnen een straal van 5 km rond de praktijk worden er geen reiskosten in rekening gebracht. Kosten voor de reistijd worden besproken wanneer dit meer dan een kwartier per enkele reis is.

Betaling
De factuur wordt verzonden per e- mail. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen op rekeningnummer NL80 RABO 0357 1701 72 t.n.v. “Samen puzzelen coaching en begeleiding te Gouda” onder vermelding van het factuurnummer.

Afspraak afzeggen
Kan de afspraak niet doorgaan? Laat dit dan minimaal 24 uur van tevoren weten, dan wordt de afspraak niet in rekening gebracht.

Vergoedingen
Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar of deze de behandelingen vergoedt. De codes die hiervoor van belang zijn vindt u onder ‘Contact’. Als u aanvullend verzekerd bent kunt u een deel van de kosten voor speltherapie terugvragen bij de zorgverzekeraar.
Het wijkteam van de gemeente kunt u voor allerlei jeugdhulp problematiek “Jeugdwet PGB” aanvragen. Wanneer u hiervoor een PGB heeft ontvangen, kunt u speltherapie hieruit bekostigen. Hiervoor geldt het uurtarief “Jeugdwet” dat geldend is voor basis GGZ à € 89,- per uur.

Samen puzzelen mag voor de gemeente Krimpen aan den IJssel speltherapie bieden dat door de gemeente vanuit de Jeugdwet vergoed wordt. Hiervoor heeft u een indicatie van Sociaal Team nodig. Via het loket Samenleving en Zorg Krimpenerwaard kunt u de aanvraag indienen.

Belangrijk

 • De door de FVB geformuleerde beroepscode geldt als richtlijn voor het handelen van de bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen aangesloten speltherapeut.
 • De beroepscode en klachtenregeling liggen ter inzage in de praktijk Samen puzzelen.
 • Bij ziekte van de speltherapeute wordt de behandeling verplaatst.

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.

Met ingang van januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Contact
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden, vindt u hier. Het klachtenregelement van Quasir in pdf vindt u ook op die pagina.

De geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

Samen puzzelen is aangemeld bij het NIBIG.

Samenwerking
Samen Puzzelen werkt samen met kinderpraktijk Papillon.